1# Trầm Hương Indo Mix Bi Bạc lu Thạch Anh Tóc

1.500.000